European Tour 2022 - Gesamt-Statistik

Gesetzte Spieler
Tour Card Qualifikanten
Associate Members Qualifikanten
Host Nation Tour Qualifikanten (Ranking)
Host Nation Qualifikanten
Andere QualifikantenGesetzte Spieler

Top ⇑

Events 1 - 7
NameET 1ET 2ET 3ET 4 ET 5ET 6ET 7
Aspinall92.30/2.Rd-95.33/3.Rd 93.81/F89.58/3.Rd87.28/3.Rd95.24/QF
Chisnall98.28/W91.99/3.Rd95.93/3.Rd 93.83/3.Rd94.93/2.Rd98.07/W96.78/3.Rd
Clayton98.29/SF87.76/2.Rd97.78/QF 91.14/2.Rd97.74/W97.66/2.Rd100.25/QF
Cross93.82/2.Rd101.81/SF93.51/QF 100.31/2.Rd97.25/3.Rd104.43/2.Rd87.95/3.Rd
Cullen92.00/3.Rd85.84/2.Rd87.55/2.Rd 93.38/SF102.09/QF95.13/2.Rd94.32/2.Rd
de Sousa--88.86/3.Rd 91.72/3.Rd---
A.Gilding--- -92.94/3.Rd-94.50/2.Rd
Heta93.47/3.Rd91.29/QF93.76/QF 95.41/SF96.33/3.Rd91.95/SF93.85/3.Rd
Humphries97.38/Fkrank- 98.15/QF88.22/2.Rd97.60/F97.60/F
Noppert89.78/2.Rd95.63/SF89.76/3.Rd 96.81/QF86.94/QF92.68/QF95.08/3.Rd
Price108.68/3.Rd104.57/W103.98/W 99.35/3.Rd---
J.Rock-91.56/QF93.39/3.Rd 93.20/2.Rd94.84/F92.07/3.Rd100.47/SF
Schindler94.72/QF86.03/2.Rd94.80/SF 84.39/2.Rd93.70/2.Rd90.81/3.Rd-92.56/3.Rd
Searle98.92/SF87.41/2.Rd- -94.80/QF99.31/3.Rd98.06/2.Rd
Smith96.44/3.Rd94.77/3.Rd92.64/2.Rd 96.99/W93.55/3.Rd97.63/3.Rd96.21/QF
v.d.Bergh94.14/3.Rd99.38/3.Rd82.59/2.Rd 95.17/2.Rd---
v.Duijvenbode96.51/QF98.98/F95.80/SF 97.19/3.Rd103.2/3.Rd94.64/3.Rd90.88/SF
v.Gerwen98.31/2.Rd102.68/QF99.34/F -94.18/SF93.79/SF100.25/W
Wright92.67/3.Rd87.21/2.Rd88.95/QF 91.16/2.Rd78.00/2.Rd93.60/QF95.83/2.Rd


Events 8 - 13
NameET 8ET 9 ET 10ET 11 ET 12ET 13
N.Aspinall102.88/QF-- ---
D.Chisnall99.43/F-- ---
J.Clayton94.50/QF-- ---
R.Cross96.11/SF-- ---
J.Cullen103.53/2.Rd-- ---
A.Gilding94.48/3.Rd-- ---
D.Heta94.53/SF-- ---
L.Humphries95.19/QF-- ---
D.Noppert99.38/3.Rd-- ---
G.Price--- ---
J.Rock99.22/3.Rd-- ---
M.Schindler94.29/2.Rd-- ---
R.Searle89.39/3.Rd-- ---
M.Smith--- ---
R.Smith--- ---
D.v.d.Bergh92.49/3.Rd-- ---
D.v.Duijvenbode95.12/3.Rd-- ---
M.v.Gerwen97.90/QF-- ---
P.Wright97.99/W-- ---Tour Card Inhaber Qualifikanten

Top ⇑

Events 1 - 7
NameET 1ET 2ET 3ET 4 ET 5ET 6ET 7
G.Anderson--- --87.66/1.Rd94.80/QF
K.Barry--- 94.96/QF-95.32/QF91.37/2.Rd
S.Beaton92.61/QF-- 86.10/2.Rd-92.52/2.Rd-
B.Brooks87.55/2.Rd84.16/1.Rd- -88:41/1.Rd-96.70/2.Rd
K.Brown88.97/QF-85.78/1.Rd ----
S.Bunting96.13/3.Rd91.81/3.Rd- -95.80/1.Rd95.82/QF-
R.Burnett--85.10/1.Rd ----
S.Burton--91.42/1.Rd ----
M.Campbell--93.90/2.Rd 92.74/1.Rd93.86/2.Rd-94.84/3.Rd
G.Clemens--- --91.05/2.Rd98.47/3.Rd
de Decker--93.64/3.Rd ----
J.de Sousa-90.14/1.Rd- ---90.74/2.Rd
J.de Zwaan--- 90.11/2.Rd87.82/1.Rd--
C.Dobey-87.71/2.Rd- 97.32/3.Rd96.24/2.Rd-96.78/2.Rd
B.Dolan93.97/1.Rd91.76/3.Rd94.32/2.Rd 91.59/1.Rd86.65/1.Rd--
R.Edhouse94.88/2.Rd-- ----
L.Evans--88.96/2.Rd 92.28/3.Rd---
R.Evans90.17/1.Rd-- -88.08/1.Rd-95.80/2.Rd
T.Evetts89.08/2.Rd99.01/2.Rd- ---91.80/2.Rd
A.Gawlas--- --75.47/1.Rd-
A.Gilding--97.66/2.Rd 95.92/QF---
D.Gurney95.04/2.Rd87.52/1.Rd94.33/1.Rd 83.45/1.Rd91.93/SF95.52/2.Rd91.70/2.Rd
G.Hall--- --86.81/2.Rd-
K.Huybrechts--94.71/1.Rd -89.87/1.Rd99.08/1.Rd-
R.Joyce81.47/1.Rd99.52/2.Rd- ----
J.Justicia--88.30/2.Rd ----
N.Kenny--- -89.76/2.Rd--
G.Killington--- --87.61/1.Rd-
M.Kleermaker--- ---88.97/2.Rd
M.Kuivenhoven-86.75/1.Rd- -80.92/2.Rd--
S.Lennon-92.86/1.Rd89.47/2.Rd ----
A.Lewis99.68/1.Rd-- ----
M.Lukeman--- --91.19/2.Rd-
M.Mansell--- -95.77/3.Rd--
T.Martinez--- 75.71/1.Rd---
R.Meikle80.69/1.Rd92.75/3.Rd86.57/1.Rd -90.45/2.Rd--
C.Menzies--- 89.90/2.Rd98.57/1.Rd--
D.Mol--- ---86.26/2.Rd
A.Monk95.17/2.Rd-- --94.98/1.Rd-
J.Murnan--- ----
G.Nentjes-88.73/1.Rd- ----
W.O'Connor95.09/1.Rd91.67/3.Rd- -93.11/1.Rd--
J.O'Shea--- --86.40/1.Rd-
R.Owen--- 85.60/1.Rd--83.31/1.Rd
J.Payne83.02/1.Rd-- ----
R.Pietreczko-91.31/QF- -92.09/2.Rd90.94/1.Rd-
B.Raman--88.93/2.Rd ----
K.Ratajski-94.65/2.Rd- -91.65/2.Rd93.50/2.Rd86.69/1.Rd
M.Razma--86.43/1.Rd -90.16/1.Rd96.30/2.Rd-
O.Roelofs--- -92.19/1.Rd--
P.Rupprecht-92.55/1.Rd92.74/1.Rd ----
C.Rydz--89.14/1.Rd 92.74/2.Rd--86.61/1.Rd
D.Slevin--- -92.06/1.Rd83.16/2.Rd90.96/1.Rd
J.Smith--- ---86.52/1.Rd
R.Smith-96.28/3.Rd96.55/2.Rd 100.84/2.Rd-99.65/2.Rd91.25/1.Rd
A.Smith-Neale--- --78.67/1.Rd-
A.Soutar--83.94/3.Rd 84.44/1.Rd-82.46/1.Rd-
G.Usher86.51/2.Rd-- ---93.34/1.Rd
R.v.Barneveld89.53/1.Rd98.32/2.Rd92.08/2.Rd 92.82/2.Rd88.60/2.Rd91.92/1.Rd91.03/2.Rd
J.v.Dongen--- 83.97/1.Rd---
M.Vandenbogaerde88.45/2.Rd-88.47/2.Rd 88.36/1.Rd---
D.v.d.Bergh--- --105.49/2.Rd94.61/2.Rd
J.v.d.Velde-82.70/1.Rd- ----
V.v.d.Voort--- 93.36/1.Rd---
G.v.Veen--- --95.85/1.Rd-
R.Veenstra88.95/2.Rd-- ---93.11/1.Rd
J.Wade93.38/2.Rd95.18/2.Rd- ---88.33/1.Rd
S.Waites--- 87.54/1.Rd---
A.Warner--- 88.34/2.Rd---
J.Wattimena91.56/1.Rd92.81/1.Rd- ---3.90/1.Rd
I.White-88.50/2.Rd84.96/1.Rd 97.88/1.Rd91.12/1.Rd99.36/2.Rd95.79/1.Rd
S.Whitlock--90.47/1.Rd 88.41/1.Rd91.28/3.Rd--
S.Wilkinson85.23/1.Rd-- ----
J.Williams-91.12/2.Rd- 93.74/3.Rd-98.83/2.Rd-
L.Williams96.70/2.Rd-- ----
S.Williams--97.81/1.Rd ----
J.Wilson--1.Rd ----
L.Woodhouse-86.25/1.Rd- -86.38/2.Rd--
N.Zonneveld90.61/1.Rd-- ----


Events 8 - 13
NameET 8ET 9 ET 10ET 11 ET 12ET 13
G.Anderson--- ---
K.Barry--- ---
S.Beaton91.51/2.Rd-- ---
B.Brooks92.01/1.Rd-- ---
K.Brown--- ---
S.Bunting--- ---
S.Burton--- ---
M.Campbell97.69/1.Rd-- ---
M.d.Decker95.28/2.Rd-- ---
J.d.Sousa98.54/2,Rd-- ---
B.Dolan91.05/2.Rd-- ---
R.Edhouse-91.27/1.Rd- ---
L.Evans-88.67/1.Rd- ---
R.Evans--- ---
T.Evetts--- ---
D.Gurney--- ---
G.Hall-84.70/1.Rd- ---
J.Hughes88.84/1.Rd-- ---
K.Huybrechts97.17/3.Rd-- ---
R.Joyce--- ---
G.Killington--- ---
M.Kleermaker88.24/2.Rd-- ---
D.Klose--- ---
D.Labanauskas90.60/1.Rd-- ---
M.Lukeman90.38/2.Rd-- ---
M.Mansell--- ---
R.Montgomery--- ---
G.Nentjes91.49/2.Rd-- ---
W.O'Connor--- ---
J.Payne--- ---
M.Razma92.01/2.Rd-- ---
Ro-J.Rodriguez82.63/1.Rd-- ---
P.Rupprecht--- ---
C.Rydz75.24/1.Rd-- ---
C.Scutt--- ---
K.Sedlacek94.17/3.Rd-- ---
D.Slevin88.62/2.Rd90.18/1.Rd- ---
R.Smith93.97/2.Rd-- ---
A.Smith-Neale--- ---
A.Soutar-83.98/1.Rd- ---
K.Sparidaans83.92/1.Rd-- ---
G.Usher-94.50/1.Rd- ---
R.v.Barneveld--- ---
G.v.Veen--- ---
D.v.d.Bergh--- ---
V.d.Voort88.11/2.Rd-- ---
M.Vandenbogaerde95.83/2.Rd-- ---
R.Veenstra84.69/1.Rd-- ---
J.Wade--- ---
J.Wattimena-101.90/1.Rd- ---
I.White91.26/1.Rd87.28/1.Rd- ---
S.Whitlock-91.85/1.Rd- ---
J.Williams--- ---
J.Wilson--- ---
L.Woodhouse--- ---Associate Members Qualifikanten

Top ⇑

Events 1 - 7
NameET 1ET 2ET 3ET 4 ET 5ET 6ET 7
S.Bellmont--- ---90.89/2.Rd
Andy Boulton-94.79/2.Rd88.55/1.Rd 89.85/1.Rd-89.27/1.Rd-
S.Hausotter--- --68.47/1.Rd-
John Henderson-91.70/1.Rd- -91.35/2.Rd--
S.Hilling--- ---75.72/1.Rd
Martijn Dragt91.95/3.Rd-- ----
J.Klaasen--- -92.19/2.Rd--
Jeroen Mioch91.12/1.Rd-82/82/1.Rd ----
B.v.Peer--- 96.57/3.Rd---


Events 8 - 13
NameET 8ET 9 ET 10ET 11 ET 12ET 13
S.Bellmont88.54/2.Rd-- ---
C.Kist- 86.56/1.Rd- ---
J.Klaasen96.36/1.Rd-- ---
M.Walpen-78.12/1.Rd- ---Host Nation Tour Card Qualifikanten(Ranking)

Top ⇑

Events 1 - 7
NameET 1ET 2ET 3ET 4 ET 5ET 6ET 7
Clemens98.55/1.Rd100.15/1.Rd96.55/2.Rd 90.95/2.Rd---
Hempel82.99/1.Rd85.86/1.Rd79.80/2.Rd 87.80/1.Rd---
K.Huybrechts--- ---87.86/1.Rd
Ro.J.Rodriguez--- -89.94/1.Rd--
M.Suljovic--- -87.09/QF--
R.v.Barneveld--- ----
D.v.d.Bergh--- ----
J.Wattimena--- --87.79/1.Rd-


Events 8 - 13
NameET 8ET 9 ET 10ET 11 ET 12ET 13
A.Gawlas87.43/1.Rd-- ---
N.Kurz-84.43- ---
L.Maendl-Lawrance-93.46/1.Rd- ---
F.Sebesta83.50/1.Rd-- ---Host Nation Qualifikanten

Top ⇑

Events 1 - 7
NameET 1ET 2ET 3ET 4 ET 5ET 6ET 7
A.Baetens--- ---98.02/3.Rd
M.Dragt--- --91.96/1.Rd-
Rene Eidams-84.23/2.Rd- ----
M.Haider--- -81.75/1.Rd--
D.Horvat--- 84.23/2.Rd---
Nico Kurz-90.13/1.Rd- ----
L.Maendle-Lawrance--86.66/2.Rd 86.20/2.Rd---
H.Schnier--- -78.14/2.Rd--
F.Schweyen--- ---82.31/1.Rd
Niko Springer92.85/2.Rd-95.45/3.Rd ----
B.v.Peer--- --94.62/3.Rd-
L.Wenig92.42/2.Rd-- ----


Events 8 - 13
NameET 8ET 9 ET 10ET 11 ET 12ET 13
G.Clemens--- ---
R.Pietreczko-93.72/1.Rd- ---
D.Pisek82.06/1.Rd-- ----
D.Smolik90.16/2.Rd-- ----Andere Qualifikanten

Top ⇑

Events 1 - 7
NameET 1ET 2ET 3ET 4 ET 5ET 6ET 7
R.Bencky--- --85.07/2.Rd-
S.Bialecki--- ----
D.Nilsson85.89/1.Rd-- ---83.11/1.Rd
T.Kanik--- 78.96/1.Rd---
M.Kantele-81.44/1.Rd- --83.28/1.Rd-
O.Lukasiak--- 87.28/1.Rd---
P.Myller--78.13/1.Rd ----
F.Sebesta82.99/1.Rd98.63/1.Rd- ----
V.Sedlak--- -90.84/1.Rd--
D.Smolik--- ---80.34/1.Rd
D.Zukovs--- -82.47/1.Rd--


Events 8 - 13
NameET 8ET 9 ET 10ET 11 ET 12ET 13
Roman Benecky-88.80/1.Rd- ---
M.Kantele-89.18/1.Rd- ---
P.Kovacs85.14/1.Rd-- ---
J.Laurila87.95/1.Rd-- ---

Kontakt © Global Darts. All Rights Reserved. Impressum